Ma-thi-ơ 25:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài.