Ma-thi-ơ 25:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.