Ma-thi-ơ 25:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ.