Ma-thi-ơ 25:19 - Bản dịch Truyền thống
Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ.