Ma-thi-ơ 25:13 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.