Ma-thi-ơ 25:1-13 - Bản dịch Truyền thống
1
Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể.
2
Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn.
3
Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình.
4
Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình.
5
Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục.
6
Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!
7
Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình.
8
Các ngươi dại nói với các ngươi khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt.
9
Nhưng các ngươi khôn trả lời rằng: Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua.
10
Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại.
11
Chặp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi!
12
Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu.
13
Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.