Ma-thi-ơ 25:1 - Bản dịch Truyền thống
Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể.