Ma-thi-ơ 24:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta.