Ma-thi-ơ 24:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại.