Ma-thi-ơ 24:8 - Bản dịch Truyền thống
Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại.