Ma-thi-ơ 24:48 - Bản dịch Truyền thống
Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm,