Ma-thi-ơ 24:42 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.