Ma-thi-ơ 24:39-41 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
39
và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy.
40
Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại;
41
và có hai người nữ đương xay cối, một người được đem đi, còn một người bi để lại.