Ma-thi-ơ 24:39 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy.