Ma-thi-ơ 24:38 - Bản dịch Truyền thống
Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu,