Ma-thi-ơ 24:36-42 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
36
Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi.
37
Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy.
38
Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu,
39
và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy.
40
Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại;
41
và có hai người nữ đương xay cối, một người được đem đi, còn một người bi để lại.
42
Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.