Ma-thi-ơ 24:36 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi.