Ma-thi-ơ 24:35 - Bản dịch Truyền thống
Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.