Ma-thi-ơ 24:35 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.