Ma-thi-ơ 24:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy.