Ma-thi-ơ 24:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các ngươi được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt.