Ma-thi-ơ 24:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý),