Ma-thi-ơ 24:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.