Ma-thi-ơ 24:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.