Ma-thi-ơ 24:10-13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
10
Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau.
11
Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ.
12
Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.
13
Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.