Ma-thi-ơ 24:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi đền thờ, đương đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ.