Ma-thi-ơ 23:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em.