Ma-thi-ơ 23:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài;