Ma-thi-ơ 23:38 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang!