Ma-thi-ơ 23:37-38 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
37
Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!
38
Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang!