Ma-thi-ơ 23:33 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi loài rắn, dữ dội rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?