Ma-thi-ơ 23:33 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi loài rắn, dữ dội rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?