Ma-thi-ơ 23:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy.