Ma-thi-ơ 22:44 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chơn ngươi?