Ma-thi-ơ 22:42 - Bản dịch Truyền thống
Về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thể nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua Đa-vít.