Ma-thi-ơ 22:42 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thể nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua Đa-vít.