Ma-thi-ơ 22:37-39 - Bản dịch Truyền thống
37
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.
38
Ay là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết.
39
Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.