Ma-thi-ơ 22:34 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người Pha-ri-si nghe nói Đức Chúa Jêsus đã làm cho bọn Sa-đu-sê cứng miệng, thì nhóm hiệp nhau lại.