Ma-thi-ơ 22:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong ngày đó, có người Sa-đu-sê, là kẻ nói rằng không có sự sống lại, đến gần Ngài mà hỏi rằng: