Ma-thi-ơ 22:11-13 - Bản dịch Truyền thống
11
Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ,
12
thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh.
13
Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chơn nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.