Ma-thi-ơ 21:37 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ, vì nói rằng: Chúng nó sẽ kính trọng con ta.