Ma-thi-ơ 21:18 - Bản dịch Truyền thống
Sáng mai, khi trở lại thành thì Ngài đói.