Ma-thi-ơ 20:28 - Bản dịch Truyền thống
Ay vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.