Ma-thi-ơ 20:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi;