Ma-thi-ơ 20:26 - Bản dịch Truyền thống
Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi;