Ma-thi-ơ 20:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn; song họ cũng lãnh mỗi người một đơ-ni-ê.