Ma-thi-ơ 2:3 - Bản dịch Truyền thống
Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối.