Ma-thi-ơ 2:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối.