Ma-thi-ơ 2:17 - Bản dịch Truyền thống
Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: