Ma-thi-ơ 19:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được.