Ma-thi-ơ 19:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời.