Ma-thi-ơ 19:22 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng khi người trẻ nghe xong lời nầy, thì đi, bộ buồn bực; vì chàng có của cải nhiều lắm.