Ma-thi-ơ 18:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức là chịu tiếp ta.