Ma-thi-ơ 18:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.