Ma-thi-ơ 18:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
mà phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.