Ma-thi-ơ 18:28-30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
28
Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta!
29
Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh.
30
Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.