Ma-thi-ơ 18:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho.