Ma-thi-ơ 18:27 - Bản dịch Truyền thống
Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho.